Str. Główna · Kategorie · Biblia · św. Księgi? · Linki zew. · Transmisje rel. · Apokryfy · Mój kanał YT · Z życia wzięte · Wyd. dotyczące ŚJ · Archiwum zgr. ŚJ · · · Kwiecień 20 2021 05:25:24
Błędy biblijne cz. II
Będą tu wyliczone przede wszystkim błędy i sprzeczności znajdujące się wewnątrz samej Biblii, ale też nieco niezgodnych z obecną wiedza naukową. Trudno znaleźć w Polskim Internecie takiego zbioru, toteż staram się tą lukę wypełnić. Na tej liście zapewne znajdą się takie sprzeczności, które mogą być kontrowersyjnymi lub pozornym, kiedy spojrzymy pod kątem literackiej narracji. Jednakże pozostawiam każdemu do osobistej interpretacji, a sam ograniczę się do udzielenia komentarzy w minimalnym stopniu w celu koniecznej przejrzystości. Podzielę też na Pisma Hebrajskie - cz. I - Pisma Greckie (g) i Mieszane - cz.III (m)

Pisma Greckie

g1 Jak to było ze śmiercią Judasza?
Mat 27:5 - Mat 27:5 - powiesił się
Dz 1:18 - spadł w przepaść, spadł ze schodów na miecz? Wiec może nie było to samobójstwo?
1 Kor 15:4-5 Paweł pisze, że Jezus ukazał się 12-tu ap. po zmartwychwstaniu, włącznie z Judaszem, jeszcze przed wstąpieniem do nieba. Nie można wliczać Macieja, gdyż jego wybór nastąpił między 40-50 dniem Dz 1:9, 25-26
g2. Ilu było wierzących między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezusa?
1 Kor 15:6 - 500 braci
Dz 1:15 - 120
g3. Czy Jezus był nastawiony pokojowo, czy wojowniczo?
Mat 5:9 Bw Błogosławieni pokój czyniący
Mat 10:34 …nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.
g4. Kto kupił pole za 30 srebrników?
Mat 27:6-8 - Arcykapłani
Dz 1:16-18 - Judasz
g5. Czy Duch Święty mógł być udzielany ludziom przed odejściem Jezusa do nieba?
Ja 7:39 - DŚ nie mógł być dany ludziom przed wniebowstąpieniem
Łuk 1:15 - Jan Chrzciciel już w łonie napełniony DŚ, oraz jego matka Elżbieta (Łuk 1:41)
g6. Ile lat Jezus miał nauczać, 1 rok czy 3 lata?
Łuk 4:18-19 Jezus odnosząc do siebie proroctwo dotyczące jednego roku.
Ja 2:13 - 5:1 - 6:4 - 13:1 Podane wersety wskazują, że od chrztu do swej śmierci były 4 Paschy, czyli 3,5 roku.
g7. Kto lepiej wie, kto jest ojcem, matka czy syn?
Łuk 2:48 - Maria oznajmia, że ojcem Jezusa jest Józef.
Łuk 2:49 - Jezus temu zaprzecza. Skąd o tym wie, skoro do chrztu nie miał objawień z nieba?
g8. Czy Jezus będzie widzialny w sensie dosłownym podczas powtórnego przyjścia?
Ja 14:19 Nie mają szansy ujrzeć Jezusa, którzy nie uznają go za posłanego Mesjasza.
Ap 1:7 Ujrzą Jezusa nawet jego wrogowie.
g9. Czy Maryja miała bóle porodowe?
Gal 4:27 Paweł powołuje się na proroctwo (Iz 54:1) odnosząc do Maryi, że nie.
Ap 12:2 Aluzja do Maryi, że rodząc będzie cierpieć bóle.
g10. Która relacja prawdziwa, a która fałszywa?
Mat 24:23-24 Jezus ostrzega, że nie będzie się pokazywał po śmierci, a gdy ktoś ujrzy, to uznać za fałszywe.
Dz 9:3-5 - Dz 7:55-56 - 1 Kor 9:1 ( Paweł i Szczepan widzieli i słyszeli Jezusa.
g11. W sprawie obrzezki sam Paweł sobie zaprzecza
Gal 5:2 Jeśli dasz się obrzezać, nawet Chrystus ci nie pomoże
Dz 16:3 Ten sam Paweł każe obrzezać
g12. Czy Bóg informuje kiedy będzie kolejne przyjście Jezusa, czy nie?
Mat 24:33-34 Znanym ma być, za jakiego pokolenia wtórne przyjście Jezusa (jeśli nie wiadomo, to poco te namiary)?
Łuk 21:8 Żadną miarą nie będzie znany czas kolejnego przyjścia Jezusa.
g13. Który ewangelista nie pisze prawdy?
Mk 16:2 Kobiety poszły do grobu po wschodzie Słońca.
Ja 20:1 Kobiety poszły do grobu przed wschodem Słońca.
g14. W jaki dzień tygodnia został zabity?
Mk 15:42 dzień przed szabatem zwykłym, czyli w Piątek 14 Nisan (Lb 9:2)
Mat 26:17 W pierwszy dzień Przaśników to znaczy 15 Nisan, dopiero się przygotowywano.
g15. Czy Bóg ma coś do ukrywania w sprawach wiary zbawiania?
1 Tym 3:9 Nie ujawniaj,swej wiary w nauki Boże w odniesieniu do Jezusa i Kościoła Ef 5:32
Ja 18:20 - Jezus nic nie ukrywał 1 Pi 2:21 naśladować Jezusa. Podobnie Paweł Ef 6:19 Jawnie głosić.
g16. Czy jakakolwiek przemoc jest zła, czy nie?
Mat 5:39 - Jakakolwiek przemoc zła.
Ja 2:15 Jezus zachował się jak chuligan w świątyni
g17. Jeść ciało Jezusa, czy to bezsens?
Mat 26:26 Jeść bez względu czy symbolicznie czy wiara w dosłowność.
Ja 6:63 Jezus przeczy sobie, gdy mówi, że to bzdura takie rozumowanie.
g18. Dusza śmiertelna czy nieśmiertelna?
Mat 10:28 część a śmiertelna - część b nieśmiertelna.
Więcej za i przeciw tu pod koniec
g19. Czy uczniom dostarczono pełnej potrzebnej wiedzy do zbawienia?
Ja 4:25 - Ja 15:15 - Tak
Ja 16:12 - Ja 14:26 - Nie
g20. To w końcu jak, być naiwnym czy nie?
Mat 18:3-4 … stać się naiwnymi jak dzieci.
1 Kor 13:11 wyzbyć się dziecinnego poziomu Heb 5:13-14 tylko dorośli mają właściwą umiejętność.
g21. Bóg przez Pawła, raz tak a innym razem siak?
Rz 10:19 Wzbudzę w was zawiść i gniew jako oręż do własnych celów.
Gal 5:20-21 osoby przejawiające zawiść i gniew będą wyeliminowane
g22. Czy Jezus uczył, że jest tożsamy z Ojcem?
Ja 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy Ja 14:9 mnie widział, widział Ojca.
Ja 14:28 Ojciec jest większy niż Jezus Ja 5:30 różnica z Ojcem miejscem i wiedzą.
g23. Kto uzdrawia, Bóg czy dana osoba swą wiarą?
Mk 10:52 - 11:23 - Ja 11:40 wystarcza wiara danej osoby, aby dokonać rzeczy ponad naturalnych.
Mat 12:15 Jezus leczy wszystkich, t. zn. również bez wiary przykładem niewolnik Łuk 7:3 - Ja 4:47-52
g24. Zmiana niektórych przykazań, czy nie?
Ja 13:34 daję nowe przykazanie wzajemnej miłości Pwt 10:18-19 Jakie nowe, skoro to samo miało być przedtem.
Mat 5:17 Jezus oświadcza, że nic nawet w najdrobniejszym calu nie zmienia. Podobnie 1 Ja 2:7 stare przykaz, które jest od początku
g25. Jak to jest z grzechem, grzeszy czy nie grzeszy?
1 Ja 5:18 kto narodził się [duchowo, po chrzcie] z Boga, nie grzeszy. Bóg nie dopuści do tego.
1 Ja 1:8 Ten sam Jan twierdzi wręcz odwrotnie. Każdy człowiek grzeszy, a gdy twierdzi, że nie, to kłamie.
g26. Czy śmierć usuwa grzech, czy nie?
Rz 6:7 Kto umarł, grzechy zlikwidowane. Nie przechodzi zgładzenie grzechów podczas chrztu, włącznie z pierworodnym {jak uczy KK} bo gdyby były usunięte, to tacy ludzie nie powinni umrzeć, a jednak wszyscy umierają.
Rz 2:5-6 w dniu sądu ostatecznego Bóg odda według uczynków Ja 5:29 -Ap 20:12
g27. Czy Bóg jest wiarygodny swym postanowieniom?
1 Tym 2:4 Bóg chce wszystkich zbawić Iz 55:11 słowa nie cofa Rdz 17:1 - Łuk 1:49 gdyż jest Wszechmocny
Ap 20:10 Jakoś diabła nie potrafi zbawić Ap 21:8 ani innych ludzi
g28. Czy jest to miłość przez torturowanie?
1 Ja 4:8 Bóg jest miłością
2 Tes 1:6 odpłacić uciskiem Ap 14:11 w męczarniach w dzień i w nocy - wiecznie
g29. Czy Paweł był posłuszny zaleceniom Jezusa?
Mat 23:9 - Jezus ostrzega przed przypisywaniu sobie lub innym ojcostwa duchowego
1 Kor 4:15 Paweł albo nie znał nauk Jezusa, lub nie kieruje nim DŚ, albo lekceważy (Flm 1:10; Rz 4:11, 16)
g30. Kwestia sądzenia, czy tylko nieporozumienie znaczeniowe?
Mat 7:1 Jezus nie poleca ustanawiania sądów
1 Kor 6:3-5 Paweł zaleca sądzenie a na drugim świecie nawet aniołów
g31. Czy Biblia jest spójna w sprawie zmartwychwstania ciał materialnych?
1 Kor 15:13 zmartwychwstaną ciała Dz 24:15 sprawiedliwych i niesprawiedliwych
1 Kor 5:5 niesprawiedliwi zatracą ciała, aby duch był zbawiony w dniu Pańskim
g32. Ile lat miał Jezus podczas swej działalności?
Łuk 3:23 - Łukasz w swych badaniach określił na ok. 30
Ja 8:57 - Żydzi określili w przedziale 40-50 lat.
g33. Dlaczego zaleca innym, a sam nie stosuje się?
Mt 6:7 - Modląc się, nie powtarzajcie tego samego
Mk 14:39 - modląc się powtarzał te same słowa
g34. Czy Jezus miał świadomość, kiedy będzie Królestwo Boże?"
Mat 24:36 - Mk 14:25 - Królestwo niebieskie w przyszłości
Mat 12:28 Już jest Królestwo, albo co najmniej Mk 9:1 za życia apostołów
g35. Czy ofiara Jezusa jest wystarczająca, czy trzeba ją uzupełniać?
Heb 10:10 --> 14 --> 18 - Jezus jest ofiarą za grzechy, innej nie potrzeba
Rz 12:1 - Być gotowym poświęcać życie na służbę, jako ofiara miła Bogu
g36. Czy zdrajcy przysługuje miano przyjaciela?
Mat 26:50 - Jezus nazywa Judasza przyjacielem
Ja 17:12 - Jezus określa Judasza zatraceńcem - Mat 26:46 zdrajcą
g37. Czyżby Jezus targnął się na swe życie rękoma innych, zaczynając od Judasza?
Ja 2:25 - Ja 6:64 - Jezus wybierając Judasza na apostoła, już wiedział, że wybiera zdrajcę.
1 Pi 2:1 - Zdradliwych odrzuć 1 Ja 2:22-23 Kłamca przeciw Jezusowi jest antychrystem
Mat 16:21-23 - Piotr chce ratować życie Jezusowi, a Jezus go gani za to.
g38. Co ważniejsze, wiara czy uczynki?
Gal 5:5 - Wiara decydująca o usprawiedliwieniu
Jak 2:20--> 26 - Bez uczynków wiara bez wartości
g39. Czy Jezus chrzcił, czy nie?
Ja 3:22 - Jezus udzielał chrztu.
Ja 4:2 - Jezus nie chrzcił,
g40. Dość znaczne różnice u poszczególnych autorów
Mat 21:5-7 - Przyprowadzono dwa osiołki Jezus jedzie na obydwu, oślicy i jej źrebięciu
Mk 11:7 - Uczniowie przyprowadzili jednego osła, Jezus sam wsiada
Łuk 19:33-35 - Jedno oślę, na które uczniowie wsadzają Jezusa
Ja 12:14 - Jezus sam znalazł oślę i sam wsiada
g41. Kiedy przyjście Jezusa i zmartwychwstanie ludzi?
Mat 24:34 za tego pokolenia, a jakiegoś przyszłego1 Tes 4:15-17 będzie przyjście Jezusa i zmartwychwstanie, czyli za życia apostołów
2 Tes 2:2-3 - Przyjście Jezusa w przyszłym, nieznanym czasie Ja 21:23
g42. Kto rozmawiał z Jezusem?
Mat 20:20 - Matka wstawia się za swych synów
Mk 10:35 - Osobiście zwracają się Jakub i Jan
g43. Czy wyganianie demonów jest potwierdzeniem prawdziwego chrześcijanina?
Mk 16:17;Łuk 9:49-50 - Tak
Mat 7:22-23 - Nie, a nawet wygonić ich
g44. Kto pochował Jezusa?
Mat 27:59-60 - Józef
Ja 19:38-40 - Józef z Nikodemem, zwolennikami nauk Jezusa
Dz 13:27-29 - Żydzi, którzy Jezusa oskarżyli zasługującego śmierci
g45. Kiedy została rozdarta zasłona, przed czy po śmierci?
Mk 15:33-38 - po śmierci Jezusa
Łuk 23:44-46 - przed śmiercią Jezusa
g46. Czy Łuk opisał wszystko o Jezusie?
Dz 1:1 - Tak wszystko
Ja 21:25 - Nie wszystko
g47. Jak jakie granice wyrażeń obraźliwych?
Mat 23:17 - Mat 23:33-34 jak i używał obraźliwych słów
Mat 5:22 kto powie głupcze potępiony
g48, Czy słyszeli głos, który do niego przemówił?
Dz 22:9 - Nie
Dz 9:7 - Tak
g49. Ilu straceńców lżyło Jezusa?
Łuk 23:39 - Jeden
Mat 27:44 - Dwóch
g50. Ilu ślepców uleczył Jezus pod Jerychem?
Mk 10:46 - Jednego
Mat 20:30 - Dwóch
g51. Ilu aniołów spotkały niewiasty w grobowcu Jezusa?
Mat 28:2 - Jednego
Łuk 24:4 - Dwóch
g52. Ile kobiet poszło do grobowca Jezusa?
Ja 20:1 - Jedna
Mat 28:1 -Dwie
Mk 16:1 - Trzy
Łuk 24:10 - Wiele kobiet
g53. Kiedy Jezus przeklął drzewo figowe?
Mat 21:12 -Mat 21:18-20 - Po wyrzuceniem handlarzy ze świątyni
Mk 11:14-15 - Przed wyrzuceniu handlarzy ze świątyni
g54. Czy Jezus umiał czytać i pisać?
Łuk 4:16 - Tak
Ja 7:15 - Nie #
g55. Do kogo najpierw zaprowadzono Jezusa?
Mat 26:57 - Mk 14:53 - Kajfasza
Ja 18:13 - Annasza
g56. Kto był u setnika?
Mat 8:5 - Setnik osobiście
Łuk 7:3 - Sługi setnika
g57. Jak określił setnik Jezusa?
Mk 15:39 - Synem Bożym
Łuk 23:47 - tyko człowiekiem sprawiedliwym
g58. Czy z każdego należy przekonywać?
1 Pi 3:15 - Tak
2 Ja 1:10 1 Tym 6:20 - 2 Tym 2:16 - Nie
g59. Jakiego koloru szata Jezusa?
Mat 27:28 - szkarłat
Mk 15:17 - purpura
g60. Czy Jezus pragnął, aby nie doszło do śmierci?
Łuk 22:42 - Tak
Ja 12:27 - Nie
g61. Czy można przeklinać?
Rz 12:14 - Nie
Gal 1:8 - Można
g62. Kto niósł narzędzie śmierci?
Mat 27:32; Mark 15:21; Łk 23:26 - Cyrenejczyk
Ja 19:17 - (niema jakiejkolwiek wzmianki o podmianie) Jezus
g63. Z którego z synów Dawida był Jezus?
Mat 1:6 - Salomona
Łuk 3:31 - Natana
g64. Przed wschodem, czy po wschodzie słońca przeszły do grobu?
Mk 16:2 - Po wschodzie
Jan 20:1 - Przed wschodem
g65.Kto może wypędzać złe duchy?
Mk 16:17 - Tylko uczniowie Jezusa
Mat 7:22-23 - Również nieuznani przez Jezusa.
g66. Ilu apostołów było na spotkaniu z Jezusem po zmartwychwstaniu?
Mat 28:16 - 11 bez Judasza
Ja 20:24 - 10 bez Tomasza i Judasza, który wcześniej zginął tragicznie
1 Kor 15:5 - 12 nie mylić z Maciejem, gdyż on uzupełnił 12 po wniebowstąpieniu Jezusa
g67.Gdzie udała się rodzina po urodzeniu się Jezusa?
Mat 2:14 - Do Egiptu
Łuk 2:39 - Do Nazaretu
g68. Ilu pierwszym mężczyzną ukazuje się pierwszy raz po zmartwychwstaniu?
Łuk 24:33-34 Jednemu Szymonowi
Mk 16:12-13 - Dwom
g69.- Czy Jan Chrz. był Eliaszem?
Mat 11:13-14 - Jezus twierdzi, że Jan jest Eliaszem
Ja 1;21 - Jan zaprzeczył
g70. Jaki obszar będzie objęty głoszeniem Ewangelii przed ponownym przyjściem Jezusa?
Mat 10:23 - Tylko obszar Izraela
Mat 24:14 - Na całej ziemi
g71. Czy Henoch poniósł śmierć?
Heb 11:5 - Nie
Heb 11:13 - Tak, wszyscy włącznie z Henochem
g72.Czy można utracić otrzymany dar łaski od Boga?
Ja 10:28 - Rz 8:38-39 - Nie można
Gal 5:4 - Heb 6:4-6 - 2 Pi 2:20-21 - Tak, można
g73.Czy można przypisywać sobie ojcostwo duchowe?
Mat 23:9 - Nie można
Rz 4:16-18 Abraham ojcem 1 Kor 4:15 - Flm 1:10
Paweł nazwał się ojcem
g74. Czy przeklęte drzewo uschło?
Mat 21:19-20 - Uschło natychmiast
Mk 11:13-14 - nie uschło, a jedynie nie będzie owocować
g75. Kiedy Jezus przeklął drzewo?
Mat 21:12 Jezus w świątyni 17-19 na następny dzień powoduje uschnięcie
Mk 11:12-15 - Przed wejściem do świątyni
g76. Kto zaślepia zrozumienie u ludzi?
Ja 12:38-40 - Bóg
2 Kor 4:3-4 - Szatan
g77. Czy uczniowie widząc zmartwychwstałego Jezusa byli przerażeni?
Łuk 24:36-37 - Przerażeni
Ja 20:19-20 - Uradowani
g78. O której godzinie ukrzyżowano Jezusa?
Mk 15:25 - o godz. 3
19:14-16Ja - około 6
g79. Kogo Herod podejrzewał o cuda?
Mat 14:1-2 - że to Jan Chrzciciel
Łuk 9:9 - że nie może być Janem Chrz.
g80. Kto wzbudził Jezusa z grobu?
Ja 2:19-21 - Jezus sam siebie wzbudzi
Dz 2:32 - Dz 3:15 - Dz 3:26 - Bóg wzbudził Syna
g81. Czy wystarczy gdy jeden z rodziny uwierzy, to reszta też zbawiona?
Dz 16:31 - 1 Kor 7:14 - Tak
1 Kor 7:15-16 - Rozwód powoduje - Nie
g82. Kiedy Jezus powołał pierwszych uczni?
Mat 4:12 - 18-19 - Mk 1:14-17 - Po uwięzieniu Jana Chrzciciela
Ja 3:22-24 - Przed uwięzieniem
g83. Czy żyła jeszcze dziewczyna, w momencie proszenia Jezusa o pomoc?
Mat 9:18 - była nieżywa
Mk 5:22-23 - jeszcze żyje
g84. Kiedy ślepiec został uleczony?
Mk 10:46 - Po wyjściu z Jerycha
Łuk 18:35 - 43 - Przed wejściem do Jerycha
g85. Kiedy Paweł udał się do Jerozolimy z Damaszku?
Gal 1:17-18 - Po trzech latach
Dz 9:19 - 26 - Po kilku dniach
g86. Co ważniejsze w zbawieniu?
Rz 3:28 - Wiara
Jak 2:24 - Uczynki
g87. Jak rozpoznano Jezusa podczas aresztowania?
Mat 26:47-49 - Mk 14:43-45 - Łuk 22:47-48 Przez pocałunek Judasza
Ja 18:3-5 - Jezusa sam się przyznał
g88. Kiedy urodził się Jezus?
Mat 2:1 - Za życia Heroda Wielkiego 4 pne. lub wcześniej
Łuk 2:1-5 - Podczas spisu Kwiryniusza w roku 6 ne.??
g89. Czy własne świadectwo Jezusa jest wiarygodne?
Ja 5:31 - Nie
Ja 8:14 - Tak
g90. Które ważniejsze prawa?
Dz 5:29 - Boże
1 Pi 2:13 - Rz 13:1 - Władzą człowieczym
g91. Jakie były ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią?
Mat 27:46 - Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Łuk 23:46 - Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego
Ja 19:30 - Wykonało się!
g92. Czy należy zabiegać o dobra materialne?
Mat 6:31 - Nie
1 Tym 5:8 - Tak
g93. Kiedy Elizeusz otrzymał płaszcz Elisza?
1 Krl 19:19 - Przed uniesieniem się do nieba
2 Krl 2:11-13 - Po uniesieniu się do nieba
g94. Za ilu okup Jezusa?
Mat 20:28 - Mk 10:45 - Za wielu
1 Tym 2:6 - Za wszystkich
g94. Czy m. Magdalena widziała Jezusa przed spotkaniem z apostołami?
Mat 28:9 - Ja 20:14 - Tak
Łuk 24:23 - Nie
g95. Co przyczyniło się do usprawiedliwienia Rachab?
Heb 11:31 - Wiara
Jak 2:25 - Uczynki
g96. Różnice płci w przekładach
Kol 4:15 Bp - Pozdrówcie braci w Laodycei oraz Nimfasa i Kościół gromadzący się w jego domu.
Kol 4:15 bpd - Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz zbór w jej domu.
g97. Różnice płci w przekładach
Rz 16:7 Wuj - Pozdrówcie Andronika i Julią krewne {rodz. żeń.} moje, (...) którzy znacznemi są między Ap,
Rz 16:7 BT - Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków (...) którzy się wyróżniają między apostołami

cz. I - - cz. III
Nawigacja
Wyszukiwarka
Wizerunki
Trójca
Krzyż-pal
Cuda
PNŚ a doktryny
Kontrowersje
Wierzenia
Sędzin i okolice
Galeria
Forum
Download
FAQ
Kontakt
Kategorie Newsów


Ostatnie Artykuły
Rola kobiet w NT
Błędy biblijne cz. II
Błędy biblijne cz. I
Błędy biblijne cz. III
Zgromadzenia ŚJ
Ostatnio online
gambit263 weeks
Danieltic286 weeks
JosephTigo308 weeks
Nelsonrak351 weeks
DonaldNeat357 weeks
Cardinalis S...376 weeks
gmltktlgt382 weeks
michaloxe384 weeks
przemotoyto385 weeks
Werona11420 weeks

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu